Balenie proti poškodeniu počas prepravy

01.11.2021

Najmä v súčasnej neistej hospodárskej situácii sa kladie dôraz na bezpečnosť a schopnosť vôbec dodať tovar. Preprava tovaru bez poškodenia je preto nevyhnutná a vyžaduje si obal, ktorý odolá tlaku a je vhodný na tento účel. Na tomto mieste by sme chceli poskytnúť prehľad o tom, ako zabrániť poškodeniu nákladu obalovým materiálom.

Dachser

Foto: Dachser

Obaly vhodné na prepravu, ktoré zohľadňujú celkový náklad, trasu a trvanie prepravy, zabezpečujú, že zabalený tovar sa dostane k príjemcovi bez poškodenia a zaručujú aj funkčnosť zabaleného tovaru. Za balenie tovaru zodpovedá odosielateľ a tovar sa môže prepravovať len v dohodnutom obale zodpovedajúcom spôsobu prepravy a dopravnému prostriedku. V prípade preukázanej chyby obalu, ktorá je potom príčinou škody, dopravca nezodpovedá za škodu na tovare a nie je povinný opraviť chybný obal alebo tovar prebaľovať. Zasielateľ pozná špecifické vlastnosti svojich výrobkov a vie, ako ich najlepšie chrániť pred poškodením. Obal musí chrániť tovar pred predvídateľnými vplyvmi, ako sú vibrácie, odstredivé sily v tesných zákrutách, brzdné účinky, teplo a chlad alebo zaťaženie spôsobené viacnásobnou manipuláciou. Obal nenahrádza výstražné symboly umiestnené odosielateľom. Ak sa táto metóda použila, považuje sa za nevhodnú. Ak sa tovar zasiela v predajnom obale, ktorý nesmie byť poškodený, tovar je v právnom zmysle "rozbalený".

Obaly vhodné na prepravu všeobecného nákladu nákladnými vozidlami by mali spĺňať tieto požiadavky: Ochrana tovaru počas prepravy a viacnásobnej manipulácie alebo "balenie na mieru". Obaly musia byť tiež zabalené tak, aby sa k ich obsahu dalo dostať len po zanechaní vonkajších stôp a aby obal slúžil ako ochrana proti krádeži. Menšie obaly v zásielke by mali byť zoskupené do väčších jednotiek a obaly ťažšie ako 1 000 kg musia byť označené príslušnými hmotnostnými značkami. V prípade osobitných vlastností tovaru musia byť priložené štandardizované pokyny na manipuláciu.

Medzi najčastejšie chyby balenia patria nesprávne rozmery obalov, prekročenie odporúčaných limitov, nekvalitný obalový materiál, chýbajúce pokyny na správnu manipuláciu alebo označenie tovaru, zlé upevnenie nákladovej jednotky na palete, chybné fólie, tovar vyčnievajúci mimo palety alebo úplne rozbalený.

Okrem povinnosti všetko zabaliť je odosielateľ povinný poskytnúť informácie o náklade a označiť náklad. Odosielateľ musí včas poskytnúť informácie o všetkých faktoroch, ktoré sú mu známe a ktoré ovplyvňujú realizáciu objednávky, ako sú adresy, druh a povaha tovaru, hrubá hmotnosť, hodnota tovaru alebo dodacie lehoty. Podobne musia byť balíky správne označené, aby dopravca mohol skontrolovať úplnosť a totožnosť tovaru a doručiť ho správnemu príjemcovi.

Hospodárna preprava bez poškodenia je možná len vtedy, ak je prispôsobený celý baliaci systém. Optimalizácia obalov sa začína vývojom predajného alebo produktového obalu, ktorý ovplyvňuje veľkosť a stabilitu prepravného obalu.

Pri preberaní zásielky musí dopravca skontrolovať počet a druh prijatých zásielok, vonkajší stav obalov a vykonať preberacie kontroly. Potom rozhodne, či je použitý obal vhodný na prepravu, ako aj obsah jednotlivých balení, počet jednotlivých kartónov na palete alebo hmotnosť balení.

Zdroj: Dachser

Prieskum

Top ponuky