ČKAIT: Stavebníctvo čakajú náročné časy

19.07.2022

Rekordný objem stavebných prác v minulom roku aj tohtoročný veľmi aktívny prvý polrok sú pozitívne správy pre české stavebníctvo. Ako ale upozorňujú autority z Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT), môže ísť na dlhú dobu o posledné priaznivé údaje.

Situáciu v stavebníctve totiž komplikuje súbeh hneď niekoľkých extrémne rizikových faktorov: od volatilných cien stavebných materiálov, cez prepad investícií, a naopak rast cien energií až po niektoré pripravované vyhlášky a zákony. Na prvom mieste treba spomenúť nový stavebný zákon. Jeho hlavné nedostatky teraz prerokovávaná novela síce napráva, je ale otázkou, ako dopadne finálne vysporiadanie pripomienok. Mnohé lobistické skupiny totiž novelu kritizujú a snažia sa oslabiť verejný záujem napríklad tým, že podporujú zavádzanie dvojitej kvality vo výstavbe.

贺新 陈 z Pixabay

Ilustračné foto: 贺新 陈 z Pixabay.com

Predstavitelia ČKAIT sa zhodujú, že teraz prebiehajúca novelizácia nového stavebného zákona s odloženou účinnosťou od 1. 7. 2024 je žiaduca a môže prispieť ku kultivácii stavebného prostredia. Z pohľadu ČKAIT je kladne hodnotený napríklad návrat požiadavky na priame osvetlenie a vetranie bytov či obnovenie skráteného postupu obstarávania zmien územného plánu. Zásadné potom je opustenie myšlienky, že veľké mestá Praha, Brno a Ostrava si budú môcť schvaľovať vlastné stavebno-technické predpisy s odlišnými požiadavkami na výstavbu od zvyšku SR.

„Nehovorím o podobe, veľkosti alebo usadení stavieb na pozemku či šírke ulice. Ide nám o stavebno-technické vlastnosti stavieb, teda bezpečnosť nosných konštrukcií, osvetlenie, oslnenie, odhlučnenie, vetranie, svetlé výšky miestností, požiarnu ochranu, bezbariérovosť a ďalšie technické požiadavky. Podľa nás, autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, by tieto vlastnosti mali byť zjednotené jednotné po celej republike, a to s variáciami pre typy a charakter stavieb,“ hovorí Robert Špalek, predseda ČKAIT, na okraj Stretnutia lídrov českého stavebníctva.

Popri konečnej podobe nového stavebného zákona bude záležať aj na tom, ako dopadne príprava a prerokovanie súvisiacich vykonávacích vyhlášok. K tým najdôležitejším patria práve teraz pripravované, zatiaľ jednotné stavebno-technické predpisy, ktoré podrobnejšie určia požiadavky na výstavbu.

V rôznej fáze prerokovania sa nachádzajú aj ďalšie vyhlášky, ktoré môžu mať presne opačný efekt, než je všetkými politikmi neustále sľubované zrýchlenie a uľahčenie povoľovacieho procesu. V pripomienkovom medzirezortnom konaní sa napríklad nachádza zmena vyhlášky č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb v znení vyhlášky č. 268/2011 Zb. Tá stanovuje pravidlá parkovania (garážovania) pre elektromobily a mohla by vlastníkom existujúcich i pripravovaných objektov zásadným spôsobom skomplikovať a predražiť stavebné úpravy.

„Podobne obozretne sledujeme aj vecný zámer zákona o správe informácií o stavbe a informačnom modeli stavby a vystavaného prostredia, takzvanej BIM. Autori sa snažia kodifikovať určite progresívny a chcený proces, ktorý však doteraz nebol vyskúšaný ani na pilotných stavebných zámeroch. Navyše pre neho zatiaľ nie je adekvátna digitálna infraštruktúra. ČKAIT preto odporučila tento vecný zámer odmietnuť,“ vysvetľuje Ing. Špalek.

S ohľadom na riziká spojené s blízkou budúcnosťou tunajšieho stavebníctva sa České komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe zapája do ešte užšej spolupráce s Ministerstvom pre miestny rozvoj SR, rovnako ako s ďalšími odborovými a profesijnými organizáciami. Podobne sa potom – symbolicky v roku 30. výročia založenia ČKAIT – chce oveľa viac sústrediť na podporu technického vzdelania. A to nielen medzi žiakmi a študentmi ZŠ/SŠ, ale aj samotnými profesionálmi, vrátane pracovníkov stavebných úradov.

„S určitým znepokojením sledujeme aj pokles záujmu o štúdium technických odborov, čo môže mať v budúcnosti negatívny vplyv na vývoj a kvalitu stavebníctva,“ dopĺňa Ing. Robert Špalek. Na Stretnutí lídrov českého stavebníctva tiež upozorní na zložitú situáciu mnohých stavebných a dodávateľských firiem, na ktoré dolieha razantné zdraženie stavebných materiálov pri už zazmluvnených či realizovaných zákazkách. V kombinácii s klesajúcou ochotou bánk poskytovať alebo navyšovať úvery to môže viesť k zakonzervovaniu radu stavieb, druhotnej platobnej neschopnosti i insolvencii nezanedbateľného počtu stavebných spoločností.

Najmä s ohľadom na neistý vývoj na úrovni cien stavebných materiálov, práce a energií odporúča Komora stavebníkom i dodávateľom venovať zvýšenú pozornosť zmluvám. Samozrejmosťou by mala byť inflačná doložka indexujúca podľa zavedených analytických zdrojov (RTS a.s., Cenová sústava ÚRS atď.) položky rozpočtu. Zároveň existuje množstvo nástrojov, ako preventívne regulovať cenu diela ešte pred jeho realizáciou.

„Situácia je náročná pre všetky články stavebného procesu. Projektanti sú zvyknutí hľadať úspory a pracovať s rezervami. A prakticky vždy možno nájsť lacnejšie riešenie í. Avšak kľúčovým parametrom zostáva kvalita a bezpečnosť. Ale viem si predstaviť prípady, kedy je lepšie stavbu odložiť ako robiť zásadné kompromisy kvôli nevyspytateľným cenám,“ konštatuje okrem iného s ohľadom na tzv. stagflačné tendencie v ekonomike Ing. Robert Špalek.

Podľa Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe je navyše pre tuzemské stavebníctvo dôležité, aby neboli zastavené kľúčové investície na úrovni štátu. Pomôže tomu iné vyčlenenie tzv. vyhradených (strategických) stavieb do špeciálneho režimu v gescii inštitucionálneho Špecializovaného a odvolacieho stavebného úradu. Ide predovšetkým o dopravné alebo energetické stavby, rovnako ako zámery skvalitňujúce a rozširujúce infraštruktúru Českej republiky.

Zdroj: ČKAIT

Prieskum

Top ponuky