Možné cesty k energetickej sebestačnosti

25.10.2022

Nové technologické možnosti energetickej koncepcie a hospodárenia s energiami ako možné riešenie súčasnej náročnej situácie pre podniky aj domácnosti: To je hlavnou témou každoročného prestížneho Inžinierskeho dňa ČKAIT. Na sledovanú akciu organizovanú Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) sa do brnenského hotela AVANTI zišli špičky z jednotlivých odborov. Diskutovať budú napríklad o nových technológiách a trendoch v aplikácii fotovoltaiky v budovách alebo o energetickom využití odpadov pomocou termochemickej konverzie. Zvláštny blok bude venovaný bezpečnému, pravdepodobnému vývoju jadrových technológií.

Hlavnými rečníkmi Inžinierskeho dňa sú prof. Ing. František Hrdlička, CSc., člen vedeckej rady ČVUT - Fakulta strojnícka, člen rady pre IS a ICT ČVUT a tajomník Rady Univerzitného centrum energeticky efektívnych budov ČVUT, Ing. Petr Wolf, Ph.D., vedecko-výskumný pracovník, zástupca vedúceho RP5, Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov ČVUT, a prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., riaditeľ Centra ENET, VŠB-TU Ostrava.

Steve Buissinne z Pixabay.com

Ilustračné foto: Steve Buissinne z Pixabay.com

„Tohtoročný Inžiniersky deň ČKAIT je výnimočný nielen skladbou tém a vynikajúcich odborníkov zameraných na témy dôležité pre celú spoločnosť, ale aj celkovou koncepciou. Nepôjde o prezentáciu noviniek a možností, ale komplexných riešení vsadených do právnych aj ekonomických súvislostí,“ konštatuje prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. podpredseda ČKAIT a predseda výboru oblasti Brno.

Možné riešenia energetickej krízy z pohľadu stavebného práva priblíži Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., námestníčka pre riadenie sekcie bývania, výstavby a verejného investovania Ministerstva pre miestny rozvoj. Predstaví chystané zjednodušenie podmienok pre povoľovanie stavieb obnoviteľných zdrojov energie zakotvených v stavebnom zákone, a to novelou zákona č. 183/2006 Zb. Vďaka nej už nebude potrebné posúdenie stavebným úradom v prípade obnoviteľných zdrojov energie do výkonu 50 kW.

„Pred umiestnením nového zdroja energie na existujúcu stavbu by malo byť odborne posúdené autorizovanou osobou, či nedôjde k zásahu alebo preťaženiu nosných konštrukcií alebo či nebude negatívne ovplyvnené okolie stavby,“ upozorňuje Ing. Robert Špalek, predseda ČKAIT.

Na novelu čaká rad investorov na úrovni obcí, miest, príspevkových organizácií a samozrejme súkromného sektora. Takto vyrobenú energiu, a to aj v oblastiach pamiatkovej ochrany, bude možné zdieľať a ukladať. „Vyspelosť technológií dokladajú niektoré systémy pre energetický manažment, ktoré vedia využívať flexibilné hodinové ceny energií odvodené od spotového trhu,“ približuje vývoj Ing. Peter Wolf, Ph.D.

Podobný progres zažíva oblasť energetického zhodnotenia alternatívnych palív s využitím spomínanej termochemickej reakcie, ktoré súznie s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Spadá doň nielen premena odpadov, vrátane kalov čistiarní odpadových vôd, na elektrickú energiu a teplo, ale aj potenciál vodíkového hospodárstva.

Nejde však o jedinú cestu, ako zmierniť alebo úplne eliminovať produkciu plynov zrýchľujúcich klimatickú zmenu. Dlhodobo diskutovaným variantom je jadrová fúzia. „Jej reálnu možnosť má preukázať Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor – ITER, ktorého výstavba vo Francúzsku prebieha od roku 2007. Fúzia je na rozdiel od princípu jadrového štiepenia označovaná za alternatívu čistej a dostupnej energie takmer bez ťažko odstrániteľných rádioaktívnych jadrových odpadov,“ naznačuje možnosti prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Na výskum a vývoj funkčného fúzneho reaktora sú v Európe vydávané významne vyššie prostriedky ako na vývoj a realizáciu novej generácie jadrových reaktorov. A to napriek tomu, že obe technológie sú Európskou úniou považované za čisté a bezemisné. Aby bola Česká republika pripravená na obe varianty, je podľa ČKAIT nevyhnutné bezodkladné rozvinutie terciálneho vzdelávania v oblasti energetiky v kontexte platných právnych predpisov – predovšetkým zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách. O chystaných opatreniach a budúcich potrebách bude na Inžinierskom dni ČKAIT hovoriť opäť osoba z najpovolanejších - profesor Hrdlička.

„Komora veľmi intenzívne vníma spoločenský dopyt v otázke energetickej bezpečnosti, spravodlivosti a dostupnosti. Spoločne s našimi členmi pracujeme na vývoji a aplikácii nových technologických riešení. Zároveň sa snažíme vytvárať vhodné prostredie na úrovni zákonov i technických predpisov, aby bola cesta k maximálnej energetickej sebestačnosti našej krajiny, hoci by išlo o výhľad na nezávislosť na fosílnych palivách, čo najkratšiu,“ uzatvára Ing. Robert Špalek.

Zdroj: ČKAIT

Prieskum

Top ponuky