Výzva EU City Facility ku grantom

21.06.2022

Dobrú šancu získať granty má aj Slovensko, keďže naše susedné krajiny už boli podporené hneď 21 krát (Poľsko 11, Česká republika 1, Maďarsko 9).

EU City Facility (EUCF), dlhodobá iniciatíva financovaná EÚ, ktorá podporuje samosprávy a miestne orgány pri urýchlení investícií do udržateľnej energie, otvorila 9. júna 2022 už svoju štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí.

Tá pomôže minimálne 48 európskym investičným projektom s celkovým rozpočtom 2,88 milióna eur. Výzva je otvorená do 30. septembra 2022 a fixnou dotáciou do 60 000 eur podporuje mestá a miestne samosprávy pri vypracovaní ich investičných koncepcií.

logo

Úspešní príjemcovia grantu môžu peniaze využiť na aktivity vedúce k rozvoju ich investičných zámerov. Pod ne spadajú štúdie uskutočniteľnosti, technické a rôzne iné kľúčové analýzy zamerané na ich projekty a celkový trh, zainteresované strany, či právne, ekonomické a finančné aspekty. Grant nie je určený na priame financovanie energetických projektov, ale skôr sa používa na rozvoj investičnej koncepcie.

Prvé tri výzvy

V predchádzajúcich troch výzvach obdržalo EUCF viac ako 600 žiadostí, z ktorých 165 príjemcov z celej Európy teraz pracuje na svojich investičných konceptoch. Mená všetkých príjemcov z prvých troch výziev možné nájsť na webovej stránke EUCF a podrobnosti o ich projektoch na príslušnom zozname miest. Hoci v susedných krajinách bolo schválených 21 grantov, Slovensko na svoj prvý schválený grant na analýzu smerujúcu k rozvoju  projektov udržateľných energií ešte len čaká.

Spôsobilosť a žiadosť

Výzva je otvorená pre všetky obce či miestne orgány, ich zoskupenia a miestne verejné subjekty združujúce obce a miestne orgány z členských štátov EÚ, štátov EHP-EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojeného kráľovstva.

Žiadatelia musia mať politicky schválený klimatický a energetický plán a preukázať politický záväzok k vypracovaniu svojej investičnej koncepcie prostredníctvom podporného listu podpísaného primátorom alebo inými relevantnými politickými predstaviteľmi. Všetky podrobnosti týkajúce sa žiadosti nájdete v oficiálnom dokumente štvrtej výzvy.

Termín na predkladanie žiadostí je do 30. septembra 2022 (SEČ). Všetky informácie o oprávnenosti a online procese prihlášky nájdete v oficiálnom dokumente výzvy a v usmerneniach pre žiadateľov.

Viac informácií tu

 

Prieskum

Top ponuky