Pracovný stres ovplyvňuje výkon 2/3 zamestnancov v SR

27.10.2020

Viac ako polovica zamestnaných Slovákov považuje svoje pracovné zaťaženie za nadmerné. Práve preťažovanie je najčastejší dôvod, prečo ľudia v práci pociťujú stres. So stresom sa potom v zamestnaní potýka až 60 percent Slovákov. Do veľkej miery je tento stres spojený aj s pocitom neistoty, ktorý priniesla pandémia Covidu19. Vyplýva to z veľkej analýzy pracovného trhu, ktorú v tomto mesiaci zverejňuje personálna agentúra Grafton Recruitment.

„Na veľké množstvo práce sa sťažuje až 56 percent respondentov nášho prieskumu. Práve táto skupina zamestnancov obvykle cíti stres a vyčerpanie. Stres však v práci vzniká aj z iných príčin. Veľkú úlohu hrajú napríklad medziľudské vzťahy a v súčasnosti aj čoraz častejšie obavy o miesto,“ hovorí Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment, a dodáva: „Vysoká miera stresu výrazne ovplyvňuje produktivitu a spokojnosť zamestnancov. Preto je pomerne alarmujúce, že stres v práci pociťuje až 60% zamestnancov na Slovensku.“

stres

Ilustračné foto: Pixabay.com

Aj keď je toto číslo pomerne vysoké, v porovnaní s inými krajinami je na tom Slovensko lepšie. Napríklad podľa štatistiky Everest College v USA zažíva stres na pracovisku až 83% zamestnancov. V dôsledku toho americké firmy prichádzajú až o 300 miliónov dolárov ročne. Vo Veľkej Británii podľa prieskumu UK Workplace Stress Survey 2020 čelí pracovnému stresu 79% zamestnancov. Horšie ako Slováci sú na tom aj ich českí kolegovia. Podľa rovnakého prieskumu Graftonu v ČR zažíva stres v práci až 70% z nich. Na Slovensku je v strese často 12% zamestnancov, 48% zažíva stres občas, no pravidelne. Existuje aj tzv. pozitívny stres, ktorý funguje na báze adrenalínu, je krátkodobý a považuje sa za motivujúci. Takýto typ stresu na Slovensku má 24% respondentov.

Pandémia zmenila dôvody stresu

Zatiaľ čo v minulosti k najčastejším dôvodom vzniku pracovného stresu patrilo preťaženie, nevyhovujúce pracovné procesy, napäté vzťahy s kolegami alebo nadriadenými, dnes mnoho ľudí pociťuje stres z neistoty z budúceho vývoja a z obáv o pracovné miesto. Veľkú úlohu preto zohráva ústretovosť zamestnávateľa k potrebám svojich pracovníkov. Podľa prieskumu Graftonu vychádzali zamestnávatelia v čase obmedzení kvôli korone v ústrety až 75 % zamestnancom, dokonca 41 percentám z nich úplne. „Pre zamestnancov na Slovensku je najdôležitejšie, keď im zamestnávateľ umožní pracovať z domu a upraviť pracovný čas podľa svojich potrieb,“ prezrádza Miroslav Garaj a dodáva: „Z nášho prieskumu priamo vyplýva, že zamestnanci, ktorí nájdu pochopenie u svojho nadriadeného rozmýšľajú v oveľa menšej miere o odchode alebo zmene odboru.“

Firemný psychológ a mindfulness programy

„Odolnosť voči stresu je veľmi individuálna. Všeobecne však platí, že ak zamestnávatelia chcú mať produktívnych a spokojných zamestnancov, mali by sa snažiť nastaviť príjemné firemné prostredie a kultúru na pracovisku,“ popisuje Miroslav Garaj.

Zamestnávatelia tak môžu podporovať napríklad zdravý životný štýl svojich zamestnancov pomocou najrôznejších benefitov, ako sú príspevky na fitness, alebo dlhšie pauzy na obed. Na pracovisku tiež môžu vytvoriť relaxačné a oddychové zóny. Využiť možno aj najrôznejšie kurzy, či školenia zamerané na stress management, work-life balance, relaxáciu alebo zdravý životný štýl. V čase núdzového stavu a koronakrízy zaviedlo viacero firiem aj služby firemných psychológov, alebo tzv. mindfulness programy. Tieto odporúčania pre zamestnávateľov sú v súlade aj s prieskumom zamestnaneckých preferencií, ktorý Grafton na Slovensku uskutočnil vo februári a júni tohto roka. Podľa neho medzi benefitmi, o ktoré majú zamestanci najväčší záujem tento rok vedie flexibilná pracovná doba spolu s prémiami, alebo inými firemnými bonusmi. Okrem záujmu o najpopulárnejšie a najčastejšie poskytované benefity prieskum potvrdil aj rastúcu snahu zamestnancov chrániť svoje zdravie.

Zdroj: Grafton Slovakia

Podobné články

 1. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 2. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 3. Ako ovplyvnil slovenský pracovný trh konflikt na Ukrajine?
 4. Ako ovplyvnil slovenský pracovný trh konflikt na Ukrajine?
 5. Ako bude vyzerať práca v roku 2030?
 6. Ako bude vyzerať práca v roku 2030?
 7. Grafton: Trendom na trhu práce sa stane job hopping
 8. Grafton: Trendom na trhu práce sa stane job hopping
 9. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 10. Ako dosiahnuť dokonalý hybridný pracovný model?
 11. Hrozí nám vojna o zamestnancov. Čo urobiť, aby ste si ich udržali?
 12. Hrozí nám vojna o zamestnancov. Čo urobiť, aby ste si ich udržali?
 13. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 14. Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem
 15. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 16. Mladí dnes nájdu uplatnenie vo viacerých odboroch
 17. Hybridný spôsob práce, nový štandard vo firmách
 18. Hybridný spôsob práce, nový štandard vo firmách
 19. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 20. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 21. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 22. Veľký mzdový prieskum Grafton: Sme stále atraktívny trh?
 23. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 24. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 25. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 26. Pracovný trh: rásť bude najmä priemysel a logistika
 27. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 28. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 29. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
 30. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky