DHL podľa Gartner® Magic Quadrant

07.06.2024

Spoločnosť DHL bola v správe Magic Quadrant pre nezávislých poskytovateľov logistických služieb 2024 označená za lídra. Spoločnosť Gartner poskytuje vedúcim pracovníkom a ich tímom praktické a nezaujaté prehľady. Jej odborné poradenstvo a nástroje umožňujú rýchlejšie, prezieravejšie rozhodovanie a presvedčivejší výkon pri plnení priorít, ktoré sú rozhodujúce pre poslanie organizácie. Po deviatykrát bola spoločnosť DHL vo výskume zastúpená dvoma obchodnými jednotkami, DHL Supply Chain a DHL Global Forwarding.

DHL

Foto: DHL

Oscar de Bok, globálny generálny riaditeľ DHL Supply Chain, je presvedčený, že DHL získala svoju pozíciu lídra v Magic Quadrant  pre nezávislých poskytovateľov logistiky 2024 vďaka diverzifikovanej ponuke produktov spolu so snahou o urýchlenie digitalizácie a zameraním sa na trvalú udržateľnosť. DHL dosiahla najvyššie hodnotenie v správe za rok 2024 z hľadiska ucelenosti svojej vízie a schopnosti ju realizovať.
"Dodávateľské reťazce sa v dôsledku meniacej sa dynamiky stali kritickým faktorom úspechu podnikov všetkých veľkostí, od malých a stredných podnikov až po globálne spoločnosti. Túto transformáciu pozorne sledujeme a zameriavame sa na to, aby sme našim zákazníkom poskytli odborné znalosti založené na dátach na vybudovanie odolných dodávateľských reťazcov. Naše investície do modelov využívajúcich umelú inteligenciu prinášajú praktické poznatky, ktoré umožňujú našim zákazníkom vopred identifikovať potenciálne narušenia dodávateľského reťazca, minimalizovať ich vplyv a využiť príležitosti. Okrem toho naša neustále sa rozširujúca globálna sieť zabezpečuje hladký priebeh operácií po celom svete a pomáha odolávať geopolitickým šokom. Kombináciou týchto prvkov s hlbokým záujmom o pochopenie špecifických potrieb našich zákazníkov nie sme len poskytovateľom služieb, ale strategickým partnerom," hovorí Oscar de Bok.

De Bok verí, že ocenenie Gartner Leader demonštruje silu DHL v čase, keď dodávateľské reťazce naďalej čelia ekonomickým a geopolitickým výzvam. "Naša ponuka produktov poskytuje riešenia dnešných výziev dodávateľského reťazca, ale tiež predvída budúce trendy a požiadavky. Naše služby s pridanou hodnotou v oblasti realitných riešení, elektronického obchodu, logistiky služieb, reverznej logistiky a balenia pomáhajú našim zákazníkom zvyšovať efektivitu ich dodávateľských reťazcov a zároveň napríklad využívať väčšiu viditeľnosť, ktorú poskytuje náš portál MySupplyChain," vysvetľuje de Bok a dodáva: "Okrem toho naše iniciatívy urýchľujúce digitalizáciu prispievajú k ďalšiemu zvyšovaniu efektívnosti. Pokračujeme tiež v rozširovaní našej ponuky produktov GoGreen PLUS, ktoré našim zákazníkom ešte viac uľahčujú dosahovanie ich cieľov v oblasti znižovania emisií."

Správa spoločnosti Gartner, Magic Quadrant for Third-Party Logistics, Matthew Beckett, David Gonzalez, Oscar Sanchez Duran, Brian Whitlock, Chris Kina, 30. apríla 2024

GARTNER a MAGIC QUADRANT sú registrované ochranné známky pre tovary a služby spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a zahraničí a v tomto dokumente sa používajú s povolením. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadnych dodávateľov, produkty ani služby uvedené vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie alebo sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumného a poradenského tímu spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Zdroj: DHL

Prieskum

Top ponuky