UniCredit: Nezamestnanosť prekvapila

05.08.2022

Nezamestnanosť v máji príjemne prekvapila. Pozitívny trend jej poklesu z predchádzajúcich mesiacov pretrval, a to i napriek tomu, že do evidencie sa registrovali prví absolventi vysokých škôl. Ich počet bol dokonca jemne vyšší ako v máji minulého roka. Stále však predpokladáme, že relatívne silný trh práce by mohol tento rok zvýšiť podiel vysokoškolákov, ktorí sa uplatnia na trhu práce bez medzikroku na úradoch práce. Nerovnomerný efekt ich registrácie, ktorý sa pravidelne rozkladá medzi mesiace máj a jún, by tak mohol byť tentoraz vychýlený mierne viac (ako je bežné) do mája.

Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay

Ilustračné foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay.com 

Napriek pozitívnym číslam vývoja nezamestnanosti však trh práce predsa len v máji ukázal aj prvé známky blížiacej sa slabosti. Počet voľných pracovných miest sa po pol roku nepretržitého rastu (po zohľadnení sezóny) znížil. Gro pracovných pozícií ubudlo v priemysle, ktorí však aj napriek tomu ostáva jednoznačne odvetvím ekonomiky s najväčším nedostatkom vhodných pracovníkov. Voľné miesta v ekonomike posledné mesiace pomáhali zapĺňať cudzinci, najmä vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ich prílev sa v máji rovnako začal zľahka spomaľovať. Prílev cudzincov na domáci trh práce tak májový pokles voľných pracovných miest nevysvetľuje, resp. len čiastočne. Druhý mesiac v rade klesal aj počet nezamestnaných, ktorí si počas mesiaca našli prácu. To všetko len ukazuje, že ani domáci trh práce najskôr (v súlade s očakávaniami) nebude úplne imúnny voči spomaleniu ekonomického rastu a rekordne vysokej inflácií. Napriek tomu, že počas jari novým šokom ešte relatívne dobre odolával, v druhej polovici roka sa pozitívne trendy zastavia, v horšom prípade až zvrátia.

Miera (disponibilnej, resp. evidovanej) nezamestnanosti sa v máji podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny znížila o 0,19 pb. na 6,35%. Po zohľadnení sezónnych faktorov potom klesla o 0,31 pb. na 6,16%. Opätovne sa prehĺbil aj pokles miery nezamestnanosti v medziročnom porovnaní – v porovnaní s májom minulého roka bola miera nezamestnanosti nižšia už o 1,57 pb (takmer 46 tisíc). Miera (disponibilnej) nezamestnanosti sa tak čoraz viac približuje i k predpandmickým minimám. Oproti februáru 2020, t.j. poslednému mesiacu, ktorý ešte neovplyvňovala pandémia, však bola stále vyššia o 1,00 pb. (po zohľadnení sezónnych výkyvov). Viac ako polovica nárastu miery disponibilnej (evidovanej) nezamestnanosti oproti obdobiu spred pandémie ide na vrub technických faktorov – nižšej miery práceneschopnosti, úplnej absencii absolventskej praxe, či menšiemu počtu  nezamestnaných zapojených do aktivačných prác. Všetky tieto kategórie nezamestnaných sa do disponibilnej (evidovanej) nezamestnanosti nezapočítavajú.

Problémom domáceho trhu práce naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely, ktoré obdobie pandémie ešte zvýraznilo. V máji sme však predsa len videli jemne uzatvorenie medzery, ktorá vznikla počas pandémie. Miera nezamestnanosti v ekonomicky slabších okresoch juhu stredného a na východnom Slovensku klesala (medzimesačne) takmer dvakrát tak rýchlo ako na západe krajiny. Stále však platí, že nožnice, ktoré otvorila pandémia (a s ňou sprevádzané efekty do ekonomiky), sa týmto jedným mesiacom ešte ani zďaleka nepodarilo uzavrieť. Kým v ekonomicky silnejších okresom západného a severozápadného Slovenska miera nezamestnanosti v máji dosahovala „len“ 4,30% a v porovnaní s februárom 2020 bola vyššia už „len“ o 0,66 pb (sezónne očistené), v ekonomicky chudobnejších regiónoch juhu stredného a na východe Slovenska stále dosahovala dvojciferné úrovne (10,99%) a v porovnaní s februárom 2020 bola vyššia o 1,86 pb. (sezónne očistené). 

Prvé známky slabosti na trhu práce naznačuje pohľad do pohybov v evidencii úradov práce. Počet nezamestnaných, ktorí v máji opustili evidenciu sa síce ďalej zvyšoval (medziročne o 10,6%, v porovnaní s aprílom o 3% - sezónne očistené), avšak najmä vďaka popandemickej normalizácií technického vyraďovania (pre nespoluprácu). Počet nezamestnaných, ktorí si počas mesiaca našli prácu, už druhý mesiac v rade klesal (v máji o 1,4% - sezónne očistené) a bol už nižší i v medziročnom porovnaní (o 4,6%). Na druhej strane, črtajúce sa problémy ekonomiky sa zatiaľ ešte neukazujú na zvýšenom počte nových nezamestnaných. Počet nových nezamestnaných síce medziročne narástol o 2,9%, avšak aj v dôsledku vyššieho počtu absolventov vysokých škôl, ktorí smerovali na úrady práce, či štatistického efektu nízkej porovnávacej bázy. Po zohľadnení sezóny sa počet nových nezamestnaných oproti aprílu ďalej znižoval (o 2,9%).

Okrem nižšej absorpcie nezamestnaných trhom práce v posledných dvoch mesiacoch, na črtajúce sa problémy už začali ukazovať aj voľné pracovné miesta. Ich počet (82 tisíc) bol síce stále o 15,6% vyšší ako v rovnakom období minulého roka, v porovnaní s aprílom sa však znížil o 5,6% (sezónne očistené) – po prvýkrát za posledných 6 mesiacov. Pracovné pozície v máji ubúdali najmä v priemysle, ale jemný pokles zaznamenali prakticky všetky sektory ekonomiky. Naďalej pritom platí, že práve priemysel je stále odvetvím s najväčším nedostatkom pracovných pozícií, keď generuje približne polovicu všetkých neobsadených miest v ekonomike. Aj voľné pracovné pozície vykazujú veľké regionálne rozdiely - kým v Bratislavskom a Trnavskom kraji je na úradoch práce nahlásených viac voľných pracovných miest ako uchádzačov o prácu, na východe v Prešovskom a Košickom kraji pripadá na jedno voľné pracovné miesto viac ako 9 nezamestnaných (v priemere na Slovensku dvaja). Na rozdiel od miery nezamestnanosti máj nepriniesol zmenu trendu v regionálnych rozdieloch pri voľných pracovných pozíciách - voľné pracovné miesta ubúdali podobným tempo na západe i východe krajiny.  

Napriek prvým známkam slabosti bol domáci trh práce i v máji schopný absorbovať zahraničných pracovníkov, predovšetkým vojnových utečencov z Ukrajiny. Posledné mesiace sa zvyšuje aj počet Chorvátov a Talianov pracujúcich na Slovensku. Naopak, dlhodobejší trend pozvoľného poklesu Srbov pracujúcich na Slovensku sa nezastavil ani v máji. Napriek tomu však Srbi ostávajú druhou najpočetnejšou (po Ukrajincoch) komunitou zahraničných pracovníkov pracujúcich na Slovensku.

Tempo rastu zahraničných pracovníkov sa v máji v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi predsa len jemne zvoľnilo (najmä v dôsledku spomalenia prílevu Ukrajincov, ktorí však stále tvorili 85% prírastku cudzincov). Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa v máji zvýšil o 2,8% (resp. 2,2 tisíc - sezónne očistené) na 78 800. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka na Slovensku pracovalo o 15,9% (resp. 10,9 tisíc) cudzincov viac. Až 88% medziročného prírastku pritom tvorili Ukrajinci. V máji počet pracujúcich cudzincov na Slovensku už prekonal aj doterajšie maximu z prelomu rokov 2019-20.

Výhľad

Miera nezamestnanosti by mala pozvoľna klesať aj v najbližších mesiacoch, najmä pod vplyvom nástupu sezónnych prác. Pokles miery nezamestnanosti by sa však mal postupne začať spomaľovať, pod vplyvom ekonomického spomalenia vyvolaného vojnou na Ukrajine a rekordne vysokou infláciou. V našom základom scenári  zatiaľ očakávame, že ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný a nemal by vykázať (dlhodobejší, masívnejší) nárast nezamestnanosti.                                       

Zdroj: UniCredit Group

Prieskum

Top ponuky