Výzva BPB: Energeticko-klimatická kríza

14.12.2022

Samosprávy, nielen na Slovensku, čelia viacerým  krízam naraz. Energetickej kríze, ktorú pociťujeme  bezprecedentným nárastom cien za energie s obrovskými finančnými vplyvmi na mestá, a súvisiacej klimatickej kríze, ktorá má priamy vplyv na bezpečnosť a zdravie obyvateľov v mestách. Únia miest Slovenska preto spoločne s expertným partnerom Budovy pre budúcnosť navrhujú vláde, ako spoločne a strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu.

Riešenia oboch kríz si vyžadujú tak okamžité riešenia , ako aj dlhodobé a strategické kroky. Vítame rozhodnutie vlády o zastropovaní cien elektriny a plynu pre samosprávy. Upozorňujeme však, že túto pomoc, vzhľadom na nastavené podmienky mnoho miest nebude môcť využiť. Aj napriek tomu totiž  pocítia mnohé mestá nárast cien energií často v desiatkach percent. Mestá sa preto potrebujú zamerať na jediné trvalé riešenie energetickej krízy, a tým sú úspory energie a prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Za kľúčové  preto považujeme  realizovať maximum týchto opatrení pred vykurovacou sezónou 2023/2024.

Dmitriy z Pixabay.com

Ilustračné foto: Dmitriy z Pixabay.com

ÚMS však upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov zameraných na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni.  Ak majú samosprávy v aktuálnej ekonomickej situácii naďalej poskytovať kľúčové služby svojim obyvateľom, ako je prevádzka materských a základných škôl, poskytovanie sociálnych služieb, kultúry a športu, či samotné bezpečie a istotu, potrebujú, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť tieto problémy strategicky.

S cieľom pomôcť mestám znižovať spotrebu energie a podporiť kroky smerom k energetickej a klimatickej bezpečnosti SR a odolnosti našich miest, odporúčame vláde SR zamerať sa aj na tieto opatrenia:

1. Pri tvorbe kapitoly RePowerEU, ktorá je zameraná na urýchlenie zelenej transformácie SR,  odporúčame tieto investičné a reformné opatrenia:

a. Zriadiť investičnú podporu rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie vo verejných budovách a podporu prípravy komplexných projektov obnovy verejných budov.
b. Zaviesť zákonnú povinnosť dodávateľov energií a ďalších služieb sieťových odvetví poskytovať samosprávam (resp. všetkým spotrebiteľom) dáta o ich vlastnej spotrebe v zrozumiteľne spracovateľnej forme na požiadanie a v stanovenej lehote bez poplatku. Bez znalosti súčasnej spotreby nie je možné plánovať efektívne opatrenia na úsporu energie resp. jej nahradenie obnoviteľnými zdrojmi (OZE)
c. Pripraviť podklady k zelenému verejnému obstarávaniu aj pre projekty úspor energie (najmä obnova budov) a budovania kapacít OZE s dôrazom na kritérium nákladov životného cyklu

2. V rámci systémových opatrení ÚMS už dlhodobo apeluje na navýšenie  vlastných finančných zdrojov samospráv a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rozdielov tak,  aby boli samosprávy schopné realizovať investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov EÚ. Návrh zmien je rovnako nevyhnutné vopred a včas prekonzultovať s orgánmi samosprávy.

Aktuálna situácia v mestách je náročná a nepredvídateľná, ako nikdy predtým. Uvedomujeme si, že ani štát nie je v ľahkej situácii a čelí náročným výzvam a zodpovednosti. Práve preto pripomíname, že je nevyhnutné už teraz myslieť na to, ako Slovensko a naše mestá zostavia rozpočet pre rok 2024 a ako sa dokážu o svojich obyvateľov  postarať počas ďalšej zimy.
Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má, aj pri riešení  tejto témy, svoju váhu a svoj prínos.
Budovy pre budúcnosť sú najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Hlavným poslaním je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.

Zdroj: Budovy pre budúcnosť

Prieskum

Top ponuky