Zvyšujúca sa miera digitalizácie v daňovej oblasti predstavuje novú výzvu

14.08.2023

Keďže záujem daňových úradov o dodržiavanie legislatívy v daňovej oblasti narastá a urýchľovanie digitalizácie umožňuje čoraz jednoduchší prístup k dátam, daňoví experti čoraz viac využívajú technológie s cieľom zlepšiť kvalitu údajov, zabezpečiť súlad s predpismi a optimalizovať spôsob fungovania svojich organizácií.

Nová správa Deloitte s názvom Central Europe Tax Technology Report ukazuje, akým smerom sa uberá vývoj daňových oddelení v digitálnej dobe. Správa vychádza z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 125 vedúcich pracovníkov v oblasti daní a financií z 15 jurisdikcií strednej Európy vrátane Slovenska vo februári a marci 2023. Cieľom správy je pomôcť firmám pochopiť existujúce vplyvy, možný dosah zmien a strategický prístup podnikov v rámci regiónu k technológiám a digitalizácii.

 Kelly Sikkema / Unsplash.com

Ilustračné foto:  Kelly Sikkema / Unsplash.com

„Je zrejmé, že profesionáli v oblasti daní musia prehlbovať nielen svoje vedomosti týkajúce sa účtovníctva a daní, ale je tiež nevyhnutné, aby rozširovali svoje znalosti aj v oblasti digitálnych technológií,“ uviedla Ivana Dvořáková, senior manažérka na oddelení daňového poradenstva, Deloitte na Slovensku.

Hlavným cieľom digitálnych stratégií daňových úradov je modernizovať daňové systémy a zvýšiť ich odolnosť voči podvodom. Takmer dve tretiny respondentov (62 %) si myslia, že je do určitej alebo veľkej miery pravdepodobné, že daňové orgány budú mať v nasledujúcich troch až piatich rokoch priamy prístup k ich IT systémom a až 75 % opýtaných zároveň očakáva, že zvýšená miera digitalizácie povedie k cielenejším, užšie zameraným kontrolám zo strany finančnej správy. Údaje v oblasti daní budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu, keďže zavedením automatizovaných, štandardizovaných požiadaviek by sa mohli postupy daňových úradov v procese daňovej kontroly výrazne skrátiť a zefektívniť. Nie je preto prekvapením, že spoločnosti začínajú uplatňovať aktívny prístup k svojej technologickej stratégii.

„Je pravdepodobné, že vďaka digitalizácii a automatizácii budú daňové orgány počas daňovej kontroly nielen efektívnejšie, ale údaje, ktoré budú od spoločností vyžadovať aj priebežne, budú schopné vyhodnocovať v reálnom čase. Firmy sa na túto situáciu musia adekvátne pripraviť,” uviedol Martin Hricko, manažér na oddelení daňového poradenstva, Deloitte na Slovensku.

Využívanie programov rozsiahlejšej digitálnej transformácie a implementácia systémov ERP novej generácie, ktoré umožnia daňovým tímom zlepšiť kvalitu a zdokonaliť spracovanie údajov, budú čím ďalej, tým viac nevyhnutným predpokladom na splnenie regulačných požiadaviek v oblasti daňového vykazovania. Napriek tomu viac ako polovica respondentov (60 %) buď neplánuje, alebo len zvažuje ich implementáciu vo svojich spoločnostiach. Polovica všetkých opýtaných navyše považuje za najväčšiu výzvu pri transformácii svojich daňových technológií nedostatok času a zdrojov.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: Deloitte

Podobné články

 1. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 2. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 3. Deloitte: Generatívna AI nás zásadne zmení
 4. Deloitte: Generatívna AI nás zásadne zmení
 5. Slovenská technologická firma je jedným z víťazov Fast 50
 6. Slovenská technologická firma je jedným z víťazov Fast 50
 7. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 8. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 9. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
 10. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
 11. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 12. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 13. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 14. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 15. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
 16. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
 17. Podnikateľské prostredie je nepredvídateľné, pomaly sa však stabilizuje
 18. Podnikateľské prostredie je nepredvídateľné, pomaly sa však stabilizuje
 19. Prieskum Deloitte: Automatizácia inteligentne
 20. Prieskum Deloitte: Automatizácia inteligentne
 21. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 22. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 23. Kľúčom k efektívnej mestskej preprave
 24. Deloitte City Mobility Index: Mestská preprava
 25. Zavedením opatrení GDPR
 26. Deloitte: Zavedením GDPR povinnosti nekončia
 27. Výdavky na výskum a vývoj budú rásť
 28. Deloitte: Výdavky na výskum a vývoj budú rásť
 29. Mileniáli a Generácia Z očakávajú od firiem
 30. Čo očakávajú Mileniáli a Generácia Z od firiem?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky